மனதிற்குள் நீ

Start a discussion with your Author
வெளியிட்டது

Ezhilini

வகை

கவிதைகள்

ஐஎஸ்பிஎன்

9789387681392

விளக்கம்

Manthirkul nee

உங்கள் நண்பர்களோடு பகிருங்கள்:

புத்தகம் வாங்க

நீங்கள் இந்த புத்தகத்தைப் படிக்கிறீர்கள் என்பதை மக்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்

கவிஞர் ராம்க்ருஷ்

எழுத்தாளர் பற்றி: ஓய்வு பெற்ற கணக்கு அலுவலர் (Accounts Officer). கல்வித் தகுதி பி.காம்., பி.லிட்.(தமிழ்) (பி.ஏ,)இந்தி)(Rashtra basha Praveen). Tally ERP 9 (with Banking and Taxes). இரண்டு கவிதைப் புத்தகங்கள் சொந்தமாக எழுதப்பட்டுள்ளன. வார மாதாந்திர சஞ்சிகைகளில் கவிதை கட்டுரைகள் எழுதப்பட்டுள்ளன. இரண்டு ஆங்கில சிறுவர் இதழ்கள் தமிழில்மொழி பெயர்க்கப்பட்டு வந்துள்ளன. முகநூலில் பல்வேறு குழுமங்களில் கவிதைகள் எழுதி ஏராளமான விருதுகள்பெறப்பட்டுள்ளன. இலங்கைக் குழுமம் தடாகம் கலை.

அறிமுகம்:
மாதிரி பக்கங்கள்:
பொருளடக்கம்:
கூடுதல் மற்றும் துணைப் பொருள்:
இங்கே கிளிக் செய்க

பதிவுகள் இல்லை

No feeds available
நீங்கள் ஒரு
எழுத்தாளர் என்றால்இங்கே கிளிக் செய்க

உங்கள் வாசகர்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் விற்பனையை கூட்டவும் ஒர் வாய்ப்பு.
உங்கள் வாசகர்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் விற்பனையை கூட்டவும் ஒர் வாய்ப்பு

நீங்கள் ஒரு
வாசகர் என்றாலஇங்கே கிளிக் செய்க

உங்களுக்கு பிரியமான எழுத்தாளரோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்கள் புத்தகத்திற்கான கூடுதல் மதிப்பினை செய்தி, காணொளி, கேட்பொலி மூலம் கைப்பேசி அல்லது கணினி வாயிலாக பெறுங்கள்.