நந்தனும் நாய்க்குட்டியும்

Start a discussion with your Author
எழுதியவர்

க மனோகரன்

வெளியிட்டது

Ezhilini

வகை

சிறுகதைகள்

ஐஎஸ்பிஎன்

9789387681095

விளக்கம்

நந்தன்‌ என்ற சிறுவன்‌ விசித்திர கொடூரன்‌ என்ற கொடிய மாயக்காரனால்‌ கவர்ந்து செல்லப்பட்ட தன் நண்பன் ‌ பைரவன்‌ என்ற நாய்க்குட்டியை மீட்பதற்காக மேற்கொள்ளும்‌ . சாகசப்‌ பயணத்தை விவரிப்பதே “நந்தனும்‌ நாய்க்குட்டியும்”.‌

உங்கள் நண்பர்களோடு பகிருங்கள்:

புத்தகம் வாங்க

நீங்கள் இந்த புத்தகத்தைப் படிக்கிறீர்கள் என்பதை மக்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்

க மனோகரன்

எழுத்தாளர் பற்றி: Manoharan Ramnad is from Ramanathapuram, Tamilnadu. He worked as Joint Director in the Local Fund Audit Department of Tamilnadu. After retirement he is livin in Chennai. He has written four novels in Tamil and A 42 Gun Salute is his first novel in English..

அறிமுகம்:
மாதிரி பக்கங்கள்:
பொருளடக்கம்:
கூடுதல் மற்றும் துணைப் பொருள்:
இங்கே கிளிக் செய்க

பதிவுகள் இல்லை

Jershiya17-Sep-2019 05:00:46
வணக்கம் ஐயா.....நான் உங்களது புத்தகத்தை படித்தேன்...நீங்கள் இதனை குழந்தைகளுக்கான படைப்பு என்று குறிப்பிட்டுளீர்கள்....ஆனால் மீகவும் வீரீவாக உள்ளது. ....நீங்கள் ஏதேனும் சீறுகதை எழுதியுள்ளீர்களா ஐயா....
No feeds available
நீங்கள் ஒரு
எழுத்தாளர் என்றால்இங்கே கிளிக் செய்க

உங்கள் வாசகர்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் விற்பனையை கூட்டவும் ஒர் வாய்ப்பு.
உங்கள் வாசகர்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் விற்பனையை கூட்டவும் ஒர் வாய்ப்பு

நீங்கள் ஒரு
வாசகர் என்றாலஇங்கே கிளிக் செய்க

உங்களுக்கு பிரியமான எழுத்தாளரோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்கள் புத்தகத்திற்கான கூடுதல் மதிப்பினை செய்தி, காணொளி, கேட்பொலி மூலம் கைப்பேசி அல்லது கணினி வாயிலாக பெறுங்கள்.